COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Je kan je vanaf heden inschrijven voor de infodagen eind augustus.

statuten OHBV

I. Algemene bepalingen

Artikel 1: Doel

Binnen het Christelijk Onderwijzersverbond bestaat een mutuele kas. Deze kas draagt als titel "Onderlinge Hulp tegen Burgerlijke Verantwoordelijkheid (en Ongevallen)" - OHBV. Haar zetel is gevestigd op de zetel van het Christelijk Onderwijzersverbond.

De kas OHBV heeft als doel:

1.1 de specifieke en algemene burgerlijke verantwoordelijkheid te dekken, zoals voorzien in Boek III, titel IV, hoofdstuk 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor de leden van het COV in de uitoefening van hun betrekking in het onderwijs en zoals nader omschreven in deze statuten;
1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas).

Artikel 2: Bestuur

De OHBV wordt bestuurd door de Commissie OHBV van het COV, die bestaat uit één afgevaardigde van elk provinciaal verbond.De voorzitter roept de Commissie OHBV samen, telkens het nodig blijkt en ten minste eens per jaar. Twee afgevaardigden kunnen een buitengewone vergadering vragen.De OHBV-Commissie stelt een Huishoudelijk Reglement op dat ter bekrachtiging aan de COV-Raad wordt voorgelegd.
De algemeen secretaris bewaart de dossiers van de OHBV.
Bij het begin van elk burgerlijk jaar worden de statuten bekendgemaakt in de organen van het COV, evenals de coördinaten van de afgevaardigden in de OHBV- Commissie.

Artikel 3: Inkomsten

De bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de Raad van het COV op voorstel van de Bestuursraad; zij is begrepen in de lidmaatschapsbijdrage van de COV-leden.
De Commissie OHBV heeft geen eigen bezit.
De Raad stelt evenwel jaarlijks de fondsen ter beschikking, nodig voor de uitoefening van haar opdrachten inzake OHBV.
De penningmeester houdt inkomsten en uitgaven van de OHBV bij in afzonderlijke rekeningen die na elk burgerlijk jaar worden voorgelegd aan de Raad.

Artikel 4: Uitgaven

De OHBV vergoedt enkel in de gevallen voorzien in deze statuten. Elke eis zal door de Commissie onderzocht worden. Na gunstig advies betaalt de penningmeester.

Artikel 5: Ontbinding

De OHBV kan ontbonden worden door een beslissing van de COV-Raad.
Vanaf de datum van ontbinding worden geen nieuwe dossiers aanvaard. Lopende dossiers worden afgehandeld door de uittredende Commissie OHBV.

Artikel 6: Onvoorziene gevallen

Alle onvoorziene gevallen worden door de Commissie OHBV geregeld.

Artikel 7: Uitsluiting

Een lid kan uitgesloten worden van de voordelen van de OHBV indien fraude wordt bewezen. Deze regel geldt ook bij ontslag als COV-lid.

II. Ongevallen met Burgerlijke Aansprakelijkheid

Artikel 8: Voorwaarden

De OHBV vergoedt enkel voor die schoolongevallen waarbij de burgerlijke verantwoordelijkheid van een personeelslid in het onderwijs, aangesloten bij het COV, betrokken is of kan worden, en waarvoor een eis tot schadevergoeding is gesteld aan het betrokken COV-lid door de benadeelde of door degene die de wettelijke indeplaatsstelling bekomen heeft.

Wie een beroep doet op de OHBV moet 24 maand ononderbroken COV- lidmaatschap en 24 maand ononderbroken betaling van de lidmaatschapsbijdrage kunnen bewijzen. Het ononderbroken Enterlidmaatschap dat onmiddellijk voorafgaat aan het COV-lidmaatschap voldoet aan de voorwaarde van het COV-lidmaatschap en de betaling van de COV-lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 9: Aangifte

Elk schoolongeval moet zo spoedig mogelijk aangegeven worden en ten laatste binnen de vijftien dagen na het instellen van de eis tot schadevergoeding tegen het COV-lid. De aangifte gebeurt op een daartoe bestemd formulier en wordt gestuurd naar het algemeen secretariaat van het COV.
Bij het niet naleven van de voorgeschreven termijn kan de Commissie OHBV de tussenkomsten weigeren.

Artikel 10: Tussenkomst

Indien een COV-lid wordt veroordeeld tot het betalen van een geldsom ingevolge zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor een schoolongeval komt de OHBV tussen voor dit bedrag, na uitputting van de schoolverzekering en / of een persoonlijke verzekering, behalve in uitzonderlijke omstandigheden waarover de Commissie OHBV beslist, binnen de fondsen die door de Raad worden vastgesteld.

III. De Speciale Kas

Artikel 11: Rechthebbenden

Voor de personeelsleden van het onderwijs, aangesloten bij het Christelijk Onderwijzersverbond, wordt een Speciale Kas opgericht met het doel onderlinge hulp te verstrekken, afhankelijk van het aantal betalingen van de lidmaatschapsbijdrage aan het COV. De rechthebbenden worden ondergebracht in volgende categorieën (de manier van betalen - maandelijks, per trimester, per semester, jaarlijks - kan gecombineerd worden):

11.1 Categorie I - Twee en drie jaar ononderbroken lidmaatschap (Enterlidmaatschap inbegrepen).

Mogelijke betalingen van de lidmaatschapsbijdrage:

 • maandelijks: van 24 betalingen tot en met 47 betalingen
 • per trimester: van 8 betalingen tot en met 15 betalingen
 • per semester: van 4 betalingen tot en met 7 betalingen
 • jaarlijks: 2 en 3 betalingen

11.2 Categorie II - Vier tot en met zes jaar ononderbroken lidmaatschap (Enterlidmaatschap inbegrepen).

Mogelijke betalingen van de lidmaatschapsbijdrage:

 • maandelijks: vanaf 48 betalingen tot en met 83 betalingen
 • per trimester: vanaf 16 betalingen tot en met 27 betalingen
 • per semester: vanaf 8 betalingen tot en met 13 betalingen
 • jaarlijks: vanaf 4 betalingen tot en met 6 betalingen
 • 11.3 Categorie III – Zeven tot en met negen jaar ononderbroken lidmaatschap (Enterlidmaatschap inbegrepen).

Mogelijke betalingen van de lidmaatschapsbijdrage: maandelijks: vanaf 84 betalingen tot en met 119 betalingen per trimester: vanaf 28 betalingen tot en met 39

betalingen per semester: vanaf 14 betalingen tot en met 19 betalingen jaarlijks: vanaf 7 betalingen tot en met 9 betalingen

11.4 Categorie IV – Tien jaar of meer ononderbroken lidmaatschap (Enterlidmaatschap inbegrepen).

Mogelijke betalingen van de lidmaatschapsbijdrage: maandelijks: 120 betalingen of meer per trimester: 40 betalingen of meer per semester: 20 betalingen of meer jaarlijks: 10 betalingen of meer

Artikel 12: Voorwaarden

De Speciale Kas komt tussen bij een ongeval overkomen aan het COV-lid.

“Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel teweegbrengt met arbeidsongeschiktheid of de dood voor gevolg en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is aan het organisme van het slachtoffer.”
Het ongeval moet een arbeidsongeschiktheid van minstens 14 kalenderdagen teweegbrengen.

Artikel 13: Soorten ongevallen

Volgende ongevallen komen in aanmerking voor vergoeding:

a Arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk overkomen aan een lid, erkend door de bevoegde arbeidsongevallenverzekeraar;

b Niet erkende arbeidsongevallen die vallen onder volgende definitie:

“Een ongeval dat ogenschijnlijk valt binnen het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenreglementering doch dat door de bevoegde verzekeraar niet wordt erkend. De gebeurtenis moet zich in elk geval voordoen tijdens de uitoefening van de arbeid, op de weg van of naar de arbeidsplaats of naar aanleiding van een activiteit die door de reglementering gelijkgesteld wordt met de uitoefening van de arbeid”;

c De ongevallen die het lid overkomen op weg van en naar een COV-vergadering of uitdrukkelijk opgelegde COV-opdracht en ongevallen bij het vervullen van een uitdrukkelijk opgelegde COV-opdracht.

De term “de weg van en naar een COV-vergadering of een COV-opdracht" wordt op dezelfde wijze toegepast als de term “de weg van en naar het werk” in de arbeidsongevallenregeling.

Artikel 14: Tussenkomsten

Alle hierna voorziene bedragen zijn onderling nooit cumuleerbaar en worden per ongeval slechts één keer uitgekeerd, ongeacht het aantal rechthebbenden.
De categorieën worden nader bepaald in artikel 11.
De tussenkomst wordt als volgt bepaald voor de ongevallen voorzien in artikel 13:

14.1 Tussenkomst voor afwezigheid bij niet dodelijk ongeval

 • Categorie I: € 2,50 per dag met een maximum van 30 dagen of € 75,00
 • Categorie II: € 2,50 per dag met een maximum van 60 dagen of € 150,00
 • Categorie III: € 2,50 per dag met een maximum van 90 dagen of € 225,00
 • Categorie IV: € 2,50 per dag met een maximum van 120 dagen of € 300,00

14.2 Tussenkomst bij dodelijk ongeval.

14.2.1 Aan de weduwe/weduwnaar of aan de wettelijk samenwonende; bij ontstentenis hiervan aan de inwonende kinderen.

- Ongevallen bedoeld in Artikel 13 a: Categorie I: € 1.250,00
Categorie II: € 1.875,00
Categorie III en IV: € 2.500,00

- Ongevallen bedoeld in Artikel 13 b en c: Categorie I: € 2.500,00
Categorie II: € 3.750,00
Categorie III en IV: € 5.000,00

14.2.2 Bij ontstentenis van de rechthebbenden vermeld in Artikel 14.2.1: aan de ouders die onder hetzelfde dak wonen; bij ontstentenis hiervan aan de broers/zusters die onder hetzelfde dak wonen.

- Ongevallen bedoeld in Artikel 13 a: Categorie I: € 625,00
Categorie II: € 937,50
Categorie III en IV: € 1.250,00

- Ongevallen bedoeld in Artikel 13 b en c: Categorie I: € 1.250,00
Categorie II: € 1.875,00

Categorie III en IV: € 2.500,00

Artikel 15: Beperkingen

15.1 In geen geval wordt de eigen materiële schade en de schade aan een derde betrokkene, in toepassing van dit statuut, vergoed.

15.2 Wat ook de aard van het ongeval is, de tussenkomst van de Speciale Kas OHBV is voor eenzelfde geval beperkt tot een maximum bedrag van € 5.000,00.

Artikel 16: Aangifte

Elk ongeval moet zo spoedig mogelijk aangegeven worden en ten laatste binnen de zes maanden na het ongeval. De aangifte gebeurt op een daartoe bestemd formulier en wordt gestuurd naar het algemeen secretariaat van het COV. Bij het niet naleven van deze termijn, kan de Commissie de tussenkomst weigeren.

De aangifte moet gebeuren door de rechthebbenden:

- het slachtoffer; - de weduwe/weduwnaar; - de wettelijk samenwonende; - de inwonende kinderen; - de ouders, broers en zusters die onder hetzelfde dak wonen.

Artikel 17: Bijkomende inlichtingen

Op verzoek van de provinciaal afgevaardigde of van het algemeen secretariaat van het COV moet de rechthebbende alle nuttige inlichtingen omtrent de aard en de oorzaak van het ongeval verschaffen.

Op verzoek van het algemeen secretariaat of de Commissie OHBV kan elk ongeval ter plaatse onderzocht worden door de provinciaal vertegenwoordiger OHBV die ook getuigen kan horen. In deze gevallen zal de provinciaal vertegenwoordiger OHBV een schriftelijk verslag voorleggen aan de Commissie die een beslissing treft.

IV. Slotbepalingen

Artikel 18: Wijziging statuten

Deze statuten kunnen gewijzigd worden door de stemgerechtigde leden van de Raad van het COV, volgens de modaliteiten omschreven in artikel 38 van de COV- statuten.

Artikel 19: Toepassing

Deze OHBV-statuten werden door de COV-Raad goedgekeurd op 18 december 2002 en vervangen de OHBV-statuten van 05 januari 1983 voor alle gebeurtenissen en ongevallen die plaats vinden vanaf 01 januari 2003. Artikel 16 werd aangepast bij beslissing van de Raad op 25 maart 2015 en treedt in werking op 1 september 2015.