vorming VA/LOC - voorjaar 2021

Personeelsleden in het onderwijs met dezelfde functie ontvangen hetzelfde salaris… Of toch niet? We onderzoeken welke factoren bepalend zijn voor het recht op en de berekening van een salaris en/of vergoeding. Naast de nodige theorie gaan we ook praktisch aan de slag.

data en locaties

  • maandag en donderdag voormiddagen
  • videocall

(op het inschrijvingsformulier staan alleen de locaties die nog niet volzet zijn)

agenda

  • Inschatten welke factoren invloed hebben op de bezoldigingen
  • Op basis van concrete situaties de nodige factoren (online) opzoeken en deze toepassen op een salarisberekening
  • Gebruik leren maken van een aantal (online) toepassingen in verband met het salaris
  • Een salarisuittreksel analyseren

niet vergeten

  • Laptop of tablet om online aan de slag te gaan
  • Kaartlezer, eID en pincode of andere gegevens om online in te loggen

Aanvang vanaf 8.45 uur.

We beginnen stipt om 9.00 uur. Het einde is voorzien om 12.00 uur.

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 7 dagen voor de vormingsdag.
Mocht het niet lukken via formulier dan mailt u naar vorming@covwvl.be U deelt uw naam, uw lidnummer en uw gekozen vormingsplaats mee.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Je kan inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier of klik hier.