COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Je kan je vanaf heden inschrijven voor de infodagen eind augustus.

vorming CPBW - voorjaar 2021

 

Aan de leden Inspraakorganen arbeidswelzijn op het Werk (CPBW, AB(O)C, BC, TC, HOC, LOC CBE) , alle preventieadviseurs en vakbondsafgevaardigden (van instellingen zonder inspraakorganen)

datum en locatie

  • woensdag 10 maart 2021 vanaf 9.00 tot 12.00 via Teams (de link wordt samen met de documenten de dag voordien je toegestuurd)

agenda

We bespreken twee onderwerpen:

  • Corona maakte ons bewust dat de kwaliteit van de binnenlucht in een (klas-) lokaal een grote invloed heeft op onze gezondheid en ook op onze prestaties, als op de leerprestaties van leerlingen in de klas.
    CO² is stilaan een gekende factor, maar er zijn nog andere factoren, welke? Wat zijn hun gevolgen? Hoe kunnen we de aanwezigheid van deze factoren meten en hoe hoog mag de concentratie zijn?  Hoe verluchten en ventileren we het best een klaslokaal? En in deze (koude) coronatijden? En hoe kunnen we onze directie wijzen op hun verantwoordelijkheid? Welke wetgeving is van toepassing?
  • Hoe zetten we de zeven welzijnsdomeinen op de agenda? Hoe krijgen we een beeld over wat de preventiedienst allemaal doet? Jullie hebben al het document van mogelijke agendapunten al vroeger eens ontvangen. Zijn er momenten in het jaar die geschikt zijn om een bepaald welzijnsdomein op de agenda te zetten?  En welke onderwerpen moeten sowieso elke maand op de agenda staan? Welke wetgeving geeft ons houvast?

Elk hoofdstuk heeft korte  inhoudelijk paragrafen  van ongeveer een kwartier. Na elk paragraaf is er een moment om vragen te beantwoorden. Na het eerste hoofdstuk rond half elf, houden we een pauze. 

Inschrijven kan je met “deze link” tot maandag 8 maart 2021.

Het attest voor syndicaal verlof wordt bezorgd na de vormingsdag.

Ook als je niet kan aansluiten op de dag van je provincie, kan je ook nog aansluiten bij de vorming in een andere provincie. De andere vormingsdagen vind je op de COC-website onder het vak Activiteiten.

Wanneer je niet deelneemt aan de vorming, vernemen we dat ook graag. Je kan bij de verontschuldiging de reden van je afwezigheid vermelden; daar leren we uit.

ik schrijf me in  → 

inschrijven 

In de scholen waar er geen inspraakorgaan Welzijn is, hebben de vakbondsafgevaardigden de bevoegdheden van dit inspraakorgaan. Deze afgevaardigden zijn ook welkom op deze vorming. Bij twijfel, neem gerust contact met je provinciaal vrijgestelde. We stellen werkdocumenten ter beschikking waarmee je met je medeafgevaardigden op de Comitévergadering aan de slag kan. Indien u ter voorbereiding van deze vormingssessie reeds vragen, suggesties hebt, mag u die steeds doormailen naar jos.wouters@acv-csc.be.

U krijgt altijd een bevestigingsmail van uw inschrijving. De syndicale vrijstelling wordt u per mail bezorgd na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Het attest voor syndicaal verlof wordt per mail bezorgd.