COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Je kan je inschrijven voor de ISB directeurs / ISB administratieven.

vorming CPBW - voorjaar 2020

 

Aan de leden Inspraakorganen arbeidswelzijn op het Werk (CPBW, AB(O)C, BC, TC, HOC, LOC CBE) , alle preventieadviseurs en vakbondsafgevaardigden (van instellingen zonder inspraakorganen)

datum en locatie

 • woensdag 4 maart 2020 vanaf 8.30 tot 12.00 in Salons Denotter, Torhoutsesteenweg 76, 8210 Zedelgem

agenda

We bespreken drie onderwerpen:

 • We bespreken kort mogelijke knelpunten in de verdere organisatie van de Sociale Verkiezingen • de aanplakking op datum X en de verdere kalender, de kiescolleges en kiezerslijsten, de verdeling van de mandaten onder de arbeiders en bedienden, de stembureaus en getuigen, de oproepingsbrief, de stopzetting van de procedure, …
 • Een goede opstart van elk Comité is essentieel voor de latere werking:
  • welke informatie moet elk nieuw Comité ontvangen op de eerste vergadering
  • het intern huishoudelijk reglement bepaalt de verdere werking van het Comité: waarop moeten we letten bij het opstellen ervan; we bespreken enkele modellen
 • De inrichting van onze arbeidsplaats • welke minimumeisen gelden voor: de werkruimte (oppervlakte, glazen wanden), de temperatuur - comfort versus actiewaarden, de luchtkwaliteit, de dranken, de verlichting, de sociale voorzieningen (refter, toiletten, …), de wastafels, het rustlokaal, het borstvoedingslokaal, ...
 • De Externe Preventiedienst en de overdracht van preventie-eenheden. FOD WASO heeft de Externe Diensten duidelijke instructies gegevens over de overdracht van overblijvende preventie-eenheden naar een later jaar

08.30 Verwelkoming met koffie en water

09.00 Bespreking van mogelijke knelpunten in het verdere verloop van de Sociale Verkiezingen

09.30 De opstart van het Comité

10.15 Koffiepauze

10.30 De inrichting van de arbeidsplaats

11.45 De overdracht van preventie-eenheden

12.00 Einde en een maaltijd voor de tijdig ingeschrevenen

inschrijven 

In de scholen waar er geen inspraakorgaan Welzijn is, hebben de vakbondsafgevaardigden de bevoegdheden van dit inspraakorgaan. Deze afgevaardigden zijn ook welkom op deze vorming. Bij twijfel, neem gerust contact met je provinciaal vrijgestelde. We stellen werkdocumenten ter beschikking waarmee je met je medeafgevaardigden op de Comitévergadering aan de slag kan. Indien u ter voorbereiding van deze vormingssessie reeds vragen, suggesties hebt, mag u die steeds doormailen naar jos.wouters@acv-csc.be.

Gelieve ook aan te duiden of uw een klassieke, vegetarische of geen maaltijd wenst. U krijgt altijd een bevestigingsmail van uw inschrijving. De syndicale vrijstelling wordt u per mail bezorgd na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Het attest voor syndicaal verlof wordt per mail bezorgd.